Bytos spol. s r.o.

Firma BYTOS spol. s r.o. je společnost působící v Mladé Boleslavi a jejím okolí již od roku 1993. Zabýváme se správou nemovitostí a poskytováním ubytovacích služeb. Naším cílem je spokojenost klientů s poskytovanými službami. K tomu směřuje úsilí našeho managementu a všech pracovníků.

 Správa budov

Hlavní program je správa bytových a nebytových prostor.

 Služby

Komplexní služby související se správou budov.

 Servis

Vedení účetnictví, zajištění služeb spojených s užíváním nemovitosti.

 Ubytování

Nabízíme dlouhodobé i krátkodobé ubytování pro firmy.

Služby BYTOS

Komplexní služby spojené se správou bytů, budov, bytových a nebytových prostor.

Opravy a údržba

Zajišťování běžných oprav a údržby na společných částech objektu, které přísluší provádět vlastníku nemovitosti v souvislosti s běžným provozem a přiměřeným opotřebováním objektu vzhledem k jeho stáří.

Rekonstrukce

Zajišťování velkých oprav a rekonstrukcí na základě rozhodnutí vlastníka.

Havárie

Zajištění odstraňování havárijních stavů prostřednictvím smluvních partnerů. Důležitá čísla pro havarijní stavy si můžete stahnout v PDF.

Revize

Provádění předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstraňování závad těmito kontrolami zjištěných.

Dokumentace

Vedení a archivace technické dokumentace ( projektová dokumentace, revizní zprávy apod.).

Partnerské služby

Obstarávání a zajištění služeb třetích stran spojených s užíváním jednotek.

Evidence

Vydávání evidenčních listů na předpis plateb a dalších plnění spojených s užíváním jednotek dle dispozic vlastníka při dodržování platných právních předpisů.

Vyúčtování

Vyúčtování a rozúčtování nákladů na služby mezi vlastníky jednotek.

Účetnictví

Vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou objektu odděleně zvlášť na úseku oprav a udržování a zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním jednotek.

Výroční zprávy

Roční předložení zprávy o činnosti společenství vlastníků.

Vymáhání dluhů

Součinnost při vymáhání dlužných pohledávek, zpracování podkladů pro žaloby.

Doplňkové služby

Ostatní služby dle individuálních potřeb našich klientů.

Galerie

Fotografie ....

Náš tým

Napište nám nebo nám zavolejte. Jsme připraveni řešit vaše požadavky.